Prof. Dr. Urbányi Béla

Negyedgenerációs „halas” családból származik. Középiskolai tanulmányait a székesfehérvári Teleki Banka Gimnáziumban végezte. 1990-ben nyert felvételt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (GATE), Mezőgazdaságitudományi Karára, ahol általános agrármérnöki diplomát szerzett Halgazdálkodás és halbiológia specializációval 1995-ben. Eztkövetően felvételt nyert a GATE PhD. képzésre, nappali ösztöndíjasként. Doktori disszertációját 1999-ben védte meg, melynek témája az androgenezis és spermamélyhűtés kombinálása volt.

2000-2004 között kutatói ösztöndíjakon dolgozott (Darányi Ignác ösztöndíj, Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj, OTKA Fiatal kutatói ösztöndíjak). 2004-ben kapott állást a Szent István Egyetemen (GATE jogutódja), mint egyetemi adjunktus. 2005-ben habililtált, egyetemi docensi kinevezést kapott. 2005. november 1-től 2022. július 31-ig vezette Tanszékvezetőként, majd Intézetvezetőként az egyetemi szervezeti egységeket. 2013-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2014-ben védte meg MTA doktori disszertációját, melynek témája gazdasági haszonhalak szaporításában a mélyhűtött sperma alkalmazhatóságának vizsgálata volt.

Törzstagja és titkára az Állatbiotechnológiai és Állattudományi (korábban: Állattenyésztéstudományi) Doktori Iskolának. Egyetemi oktatóként 1999 óta folyamatosan oktat graduális, posztgraduális és PhD. képzésben magyar és angol nyelven. Főbb tantárgyfelelős előadóként oktatott tantárgyai: Halgazdálkodás és akvakultúra alapjai (osztatlan agrármérnök); Hagyományos és alternatív haltenyésztési rendszerek (BSc.); Hidegvízi díszhaltenyésztés és intenzív haltermelés (BSc.); Industrial Fish Culture (BSc.); Freshwater Fisheries (BSc.); Halbiotechnológia (MSc.); Halgazdálkodás és akvakultúra alapjai (osztatlan agrármérnök); Alkalmazott halgenetika/Applied Fish Genetics (PhD.); Intensive Fish Culture (PhD.), ezek mellett Projektvezetési és Innovációmenedzsment ismereteket (BSc.) és Innovációmenedzsmentet (osztatlan agrármérnök) is tanít. Iskolateremtő tevékenysége során a 2005 óta az irányítása alatt működő szervezeti egységben több, mint 270 hallgató választotta a halgazdálkodási területet fő témakörének, az elmúlt 10 évben az egyetemi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) önálló halászati szekció képviselte az ágazatot. Napjainkig 34 egyetemi hallgató TDK dolgozatának volt konzulense, 37 szak- és diplomadolgozatos hallgatónak volt témavezetője, továbbá 59 alkalommal látott el doktori eljárásban elnöki, bizottsági tagi vagy opponensi pozíciót. 9 végzett PhD. hallgatónak volt eddig témavezetője (7 esetben társtémavezetője), jelenleg 5 PhD. hallgató társtémavezetését végzi.

Kutatási eredményeit eddig 210 lektorált szakfolyóiratban megjelent folyóiratcikkben tette közzé. Dolgozataira eddig kapott független hivatkozások száma a Web of Science/Scopus alapján: 1835, egyéb hivatkozások (szakkönyvekben és hazai tudományos folyóiratokban): 185, az összes független hivatkozások száma 2020. Hirsch-index értéke 25. Emellett az akvakultúra területén 6 használati mintaoltalmi bejelentés társszerzője.

Fontos számára a szakterülete széleskörben való megismertetése: 17 ismereterjesztő mű szerkesztője, szerzője és társszerzője. 2015 óta részese annak a szakmai csapatnak, akik minden évben egy összefoglaló szakkönyvet készítenek egy adott halfajról vagy halcsaládról. Szakterülete minden képzési szintjét lényegesnek tartja, így társszerkesztőként közreműködött a halász szakmunkás képzés írott tananyagainak összeállításában.

Korábban kettő, jelenleg egy EU pályázat szakmai vezetője, 33 lezárult és 7 folyamatban lévő hazai K+F+I pályázat koordinátora.

Főszervezője a Gödöllői Halászati-Horgászati Szakember Találkozónak, mely már a 12. rendezvényen van túl és napjainkra a halászati-horgászati-vízügyi szakma kiemelt éves, szakmai eseménye. Emellett

több alkalommal szervezett nemzetközi, szakmaspecifikus workshop-ot (Japán-Magyar kutatói workshop-2010; 3rd International Workshop on the Biology of Fish Gametes-2011; Domestication in Finfish Aquaculture-2012; Central-European Aquaculture Conference-2014). Rendszeresen kap és vállal szerepet nemzetközi, akvakultúra konferenciák szekció elnöki és társelnöki megbízatásaiban (EAS -European Auaculture Society és WAS -World Aquaculture Society rendezvényei), valamint részt vesz az egyes szekciók előadás- és poszter munkáinak kiválasztásában. A magyar akvakultúra innovációs és technológiai platform alapítójaként vesz részt a brüsszeli székhelyű EATiP (European Aquaculture Technology and Innovation Platform) munkájában, és képviseli a közép-kelet-európai akvakultúra és halgazdálkodási ágazatot az éves közgyűlések során.

Az MTA Agrártudományi Osztályának delegált, az MTA köztestületének, az Agrártudományok Osztálya Állattudományi (korábban: Állatnemesítési, Állattenyésztési, Gyepgazdálkodási és Takarmányozási) Bizottságának tagja, a Bizottság által delegált MTA Élettudományi Szekció közgyűlési képviselője.

Az elmúlt években két alkalommal volt szervezője az MTA Agrártudományok Osztálya Állattudományi Bizottság szakmai nagyrendezvényének (éves rendezvény és Magyar Tudomány Napja rendezvény).

Tudományos főszerkesztő-helyettese a Halászat; szerkesztő bizottsági tagja az Állattenyésztés és Takarmányozás és a Magyar Horgász folyóiratoknak.

Rendszeresen végez lektori tevékenységet a felsoroltak mellett többek között az Aquaculture, a Journal of Applied Icthiology, Journal of Fish Biology és Theriogenology folyóiratok részére, amelyek nagyra értékelik egzakt tudományos érvekkel alátámasztott szakszerű véleményét, határozott álláspontját.

Tagja volt 2 ciklusban az OTKA Agrár zsűrinek, valamint az MTA Bolyai ösztöndíj bizottság Agrár szekciójának, társelnöke a Magyar Rektori Konferencia Kutatási-Innovációs Bizottságának. Elnökségi tagja a MA-HAL-nak (MA-HAL-Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet), delegáltja a MAHOP (Magyar Halászati Operatív Program) monitoring bizottságának. Korábban három ciklusban a jogelőd intézménynek és a MATE szenátusának tagja volt. Tagja továbbá a Dél-Csehországi Egyetem, Halgazdálkodási és vízvédelmi Kar nemzetközi tanácsadó testületének.

Eddigi pályafutása során 4 alkalommal vett részt egy hónapnál hosszabb tanulmányúton. Három alkalommal a Salzburgi Egyetem Zoológiai Intézetében dolgozott, ahol a kutatás mellett a tógazdasági haltenyésztésről tartott kurzusokat nemzetközi hallgatóknak. 2000-ben a szingapúri Temasek Life Sciences Laboratory (akkori nevén: Institute of Molecular Agrobiology) kutatóintézetben a hal ivarsejtmélyhűtés gyakorlati problémáin dolgozott és tartott gyakorlati kurzusokat egyetemistáknak.

Kitüntetései közül kiemelendők: 1998: A ”Tíz Kiemelkedő Fiatal” (TOYP) pályázat “Tudományos eredmény” kategóriájának győztese; 1998: MTA „Stratégiai Kutatások Irodája” pályázatának Elnöki fődíja; 2004: SZIE-MKK Dékáni dicséret; 2009: SZIE arany Babérkoszorú kitüntetés; 2009: OTKA hónap kutatója; 2010: SZIE-MKK „Kari Tudományos Munkáért” kitüntetés; 2016: FM Nagyváthy János díj.